pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Delovna skupina EnvALP / Okoljski kazalci

1) Smoter DS EnvALP – Okoljski kazalci
Delovna skupina EnvALP ('Environmental Indicatorsandthe Impacts of Traffic Management Systems andotherMeasures on theALPine Environment') je ustanovljena na osnovi ministrskega mandata „Zaključki iz Leipziga 2012“. Skupini predseduje Švica. Glavna naloga naj bi bila pregled in obdelava obstoječih znanstvenih raziskav o obremenitvi okolja, ki jo povzroča tovorni promet preko Alp in analiza delovanja različnih ukrepov na alpskem območju /glede učinka na okolje. Na koncu naj bi skupina v obliki priporočila izdelala seznam ukrepov in instrumentov. 

2) Konkretne naloge 
V ministrskem mandatu „Zaključki iz Leipziga 2012“ je določeno, da bo ustanovljena nova tehnična delovna skupina, ki ji bodo poverjene naslednje naloge: 

  • Izdelava osnovne analize obstoječih del na tem področju.
  • Upoštevanje relevantnih del, opravljenih v okviru Alpske konvencije.
  • Preverjanje potencialnih učinkov na alpske dežele ter njihove zahteve in potrebe.
  • V poznejši fazi izdelava in evalvacija seznama s primernimi ukrepi. 

3) Stanje že opravljenega dela
Delovna skupina je začela delovati v decembru l. 2012 in se od tedaj večkrat sestala. Na tako imenovani kick-off delavnici je določila tri glavna vsebinska področja dela:

  • Pregled in analiza obstoječih okoljskih informacij na alpskem območju v obliki sintetiziranega poročila.
  • Predstavitev prometno relevante okoljevarstvene zakonodaje v državah članicah Züriškega procesa. 
  • Analiza učinkovitosti (Impact Assessment) različnih ukrepov in instrumentov (med ostalimi tudi instrument upravljanja s težkim tovornim prometom) s stališča obremenitve okolja.

Za ministrsko srečanje v Leipzigu sta kot informacija pripravljeni dve poročili, in sicer na osnovi podatkov, ki so jih prispevali člani delovne skupine in nacionalni strokovnjaki iz organov za varstvo okolja in iz ministrstev. Upoštevani so tudi prispevki opazovalcev iz Alpske konvencije in iz raziskovalnega projekta iMONITRAF in tudi Evropske komisije.­

Sintetizirano poročilo o obstoječem sistemu okoljskega monitoringa v alpskem prostoru 
Poročilo vsebuje naslednje elemente:

  • Pregled sistemov monitoringa v posameznih državah in mednarodnih sistemov in pregled aktualnih raziskovalnih del na tem području.
  • Predstavitev aktivnosti v okviru Alpske konvencije.
  • Aktualni podatki o obremenitvi zraka in obremenitvi s hrupom alpskega prostora v obliki zemljevidov in grafik.

Poročilo prikazuje, na katerih območjih prihaja do prekoračitve mejnih vrednosti škodljivih snovi v zraku. Na razpolago so tudi, čeprav deloma še nepopolne, informacije o številu prebivalcev, obremenjenih s hrupom ob prometnicah.

>> Sintetizirano poročilo o obstoječem sistemu okoljskega monitoringa v alpskem prostoru 


Poročilo  v obliki pregleda okoljevarstvene zakonodaje, relevantne za promet
Najbolj pomembne vsebine tega poročila so nacionalne in evropske pravne osnove v zvezi s škodljivimi snovmi v zraku, s CO2 in s hrupom, ki so dopolnjene s primjerjalnimi prikazi mejnih vrednosti za emisije in imisije za škodljive snovi, toplogredne pline (CO2) in hrup.
Poročilo je pokazalo, da je zakonodaja v EU v glavnem usklajena in da sledi EU direktivam. To posebej velja za škodljive snovi v zraku in za toplogredne pline. Do odstopanj prihaja predvsem v Švici in v Lihtenštajnu, ki imata za najbolj pomembne škodljive snovi v zraku, ki nastanejo od prometa (NO2 und PM10),nižje mejne vrednosti za imisije. Regulativi v okviru zakonodaje za varstvo zraka so veliko bolj heterogeni, med ostalim tudi zaradi tega, ker direktive Evropske unije ne vsebujejo nobenih konkretnih mejnih vrednosti. Zaradi tega prihaja v različnih državah do precejšnjih odstopanj.

>> Poročilo v obliki pregleda okoljevarstvene zakonodaje, relevantne za promet

4) Pogled v prihodnost
Z dokončanjem teh dveh sintetiziranih poročil so na razpolago zadostne osnove za nadaljnje delo Delovne skupine. To prvenstveno vsebuje analizo učinkovitosti ('Impact assessment') različnih ukrepov in instrumentov glede na potencialni prispevek teh ukrepov k zmanjšanju obremenitve okolja v alpskem prostoru.­
­
­

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport